opc_loader
Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van CLAU-D Handmade Design, Claudia Träumer, gevestigd Sonsbeeksingel 116, 6822BK te Arnhem en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09178799. Btw nummer: 113563176B02 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de website en webshop van CLAU-D , Claudia Träumer en alle overeenkomsten die met CLAU-D , Claudia Träumer gesloten worden. Door het plaatsen van een bestelling worden de algemene voorwaarden geaccepteerd.

1.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van CLAU-D, Claudia Träumer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten tot levering van het handmade label en accessoires binden CLAU-D, Claudia Träumer eerst na schriftelijke bevestiging.

2.2 Aanbiedingen van CLAU-D handmade label en accessoires gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.4 CLAU-D, Claudia Träumer, kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.6 CLAU-D, Claudia Träumer, behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Artikel 3. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro`s uitgedrukt en inclusief omzetbelasting (21% BTW). 

Artikel 4. Aflevering en levertijd

4.1 Voor het verzenden van kleding/accessoires brengt CLAU-D, Claudia Träumer verzendkosten in rekening voor een bestelbedrag tot €50,– De levering van bestelde kleding/accessoires vindt plaats op het bij CLAU-D, Claudia Träumer, bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de kleding/accessoires te tekenen.

4.3 Aan de leveringsplicht van CLAU-D, Claudia Träumer, zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CLAU-D, Claudia Träumer, geleverde kleding/accessoires één keer aan de afnemer is/zijn aangeboden.

4.5 In geval van weigering van de aangeboden kleding/accessoires komt retourzending, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde kleding/accessoires geheel voor rekening van de afnemer.

4.6 Een door CLAU-D, Claudia Träumer, opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van CLAU-D, Claudia Träumer, waarna CLAU-D, Claudia Träumer, binnen twee tot drie weken de bestelde kleding/accessoires maakt en verzendt.

4.7 CLAU-D, Claudia Träumer, (opdrachtnemer) zal bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen twee tot drie weken uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat de bestelde stof en/of kleur niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er is om andere redenen vertraging, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee tot drie weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 5. Retourbeleid
De kleding/accessoires met een door u gewenste aanpassing, worden speciaal
voor u vervaardigd. Indien aangetoond kan worden dat CLAU-D, Claudia Träumer, niet het bestelde heeft geleverd, wordt de bestelling retour genomen en het betaalde bedrag teruggestort op uw bankrekening, binnen een termijn van 8 dagen.
Indien het bestelde is afgeleverd kan er GEEN ruiling en/of terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop CLAU-D, Claudia Träumer geen invloed heeft en die de levering van haar kleding/accessoires belemmeren of onmogelijk maken, zoals werkstaking bij toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

6.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door CLAU-D, Claudia Träumer niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 7. Garantie

7.1 De afnemer is verplicht de geleverde kleding/accessoires bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde kleding/accessoires verkeerd of ondeugdelijk is/zijn, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan CLAU-D, Claudia Träumer, deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan CLAU-D, Claudia Träumer. Terugzending van de kleding/accessoires dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend, binnen 8 dagen na ontvangst. Ingebruikneming na constatering van verkeerde levering of beschadiging ontstaan na constatering van verkeerde levering doet dit recht tot reclameren en terugzenden geheel vervallen.

7.2 Indien klachten van de afnemer door CLAU-D, Claudia Träumer, gegrond worden bevonden, zal CLAU-D, Claudia Träumer, naar haar keuze of de geleverde kleding/accessoires kosteloos vervangen of het totale door de afnemer betaalde bedrag terugbetalen binnen 8 dagen.

7.3 Deze garantie geldt niet indien de afnemer jegens CLAU-D, Claudia Träumer, in gebreke is, de afnemer de geleverde kleding/accessoires zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken of de geleverde kleding/accessoires aan abnormale omstandigheden is/zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met het wasvoorschrift is/zijn behandeld, kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een verkeerde behandeling van de kleding/accessoires

Artikel 8. Betaling

8.1 Er wordt pas overgegaan tot het maken en verzenden van de bestelde kleding/accessoires nadat de betaling is ontvangen. Er kan betaald worden met iDeal.

Artikel 9. Privacy

9.1 CLAU-D, Claudia Träumer, respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en webshop en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website en webshop wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door CLAU-D, Claudia Träumer niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website en webshop van CLAU-D, Claudia Träumer kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen CLAU-D, Claudia Träumer worden gebruikt met als doel de bezoeken aan de website, webshop zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. CLAU-D, Claudia Träumer is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten van CLAU-D, Claudia Träumer, andere gebruikers van haar website en webshop of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt.

9.3 CLAU-D, Claudia Träumer verzamelt niet-persoonlijke informatie over online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website en webshop te kunnen vaststellen.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
Deze website en webshop is eigendom van CLAU-D, Claudia Träumer. Het is niet toegestaan om de website en webshop of een deel daarvan openbaar te maken of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CLAU-D, Claudia Träumer.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
CLAU-D, Claudia Träumer sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die in enig opzicht verband houdt met de website en webshop.

Artikel 12. Geschillen

12.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@clau-d.nl. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een 10 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

12.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.